Autonomia Personal

El programa d’ autonomia personal es un recurs integral que aglutina una sèrie de serveis i activitats específiques emmarcades en aquest programa. Es tracta de proporcionar un servei que atengui les diferents consultes, necessitats i generi accions que generin un ecosistema favorable per a l’autonomia personal.

Plantegem la promoció de l’autonomia personal en l’àmbit de les persones amb discapacitat com a accions transversals a la resta d’accions dutes a terme a la resta de programes, com a possibles accions complementàries o com a accions a desenvolupar i que rebin suport d’altres programes.

Les accions que es realitzen des del programa, tenen un caràcter individualitzador quant a les necessitats i desitjos de la persona amb discapacitat, i un caràcter universal quant a provocar canvis a l’entorn cap a un espai universal que faciliti el desenvolupament i la integració de persones amb qualsevol discapacitat o característica. Cada persona és entesa com a única, amb les seves circumstàncies concretes dins el marc de la seva discapacitat, amb les seves preferències i el seu consentiment. L’atenció centrada en la persona permet una intervenció individualitzada d’acord amb les necessitats que es detecten d’acord amb: les activitats en què participen i els objectius que s’estableixin, les necessitats concretes que manifesta la persona amb discapacitat i/o la seva família i les característiques i els potencials de cada persona i família.

Un dels objectius és potenciar la figura de l’assistent personal que permet a les persones amb certes discapacitats portar una vida més autònoma. A més, es busca crear i donar a conèixer recursos per a la vida independent entre les persones amb discapacitat del Baix Maestrat, oferint des de l’associació un servei que no es pot cobrir des d’un altre programa ateses les característiques i les limitacions de temps i personal. A més, des del desenvolupament de les seves accions, l’accessibilitat a tots els nivells. Com mes accessible és l’entorn, mes autonomia proporciona.

Dins del programa i per oferir un servei de qualitat i ajustat a cada persona, es treballa per conèixer els productes de suport i tecnologies dirigides a promoure l’autonomia orientades a l’accessibilitat universal ia la vida independent de les persones amb discapacitat física i orgànica. Es busca oferir suport a la inclusió laboral, educativa, social i la vida independent en general.

Establim eixos estratègics per al desenvolupament del programa:

  1. Un servei d’informació, consultoria, suport i assessorament en matèria d’accessibilitat universal i en diversos suports a la vida independent. Amb l’objectiu de proporcionar i consolidar un servei interdisciplinari de consultoria, formació, assessorament i sensibilització dirigit a crear un ecosistema favorable per a l’autonomia personal.
  2. Promoció del desenvolupament personal a través de l’oci inclusiu de qualitat i l’accés a l’esport i la cultura com a essencials per al desenvolupament de l’autonomia personal. Des de COCEMFE i el seu servei de suport i formació, en coordinació amb altres centres de COCEMFE o altres entitats que treballen per a la discapacitat o el seu exercici està relacionat, oferim els nostres serveis, coneixements, assessorament, capacitació o formació a altres professionals, entitats o empreses sobre lleure i disseny universal, des d’un enfocament social i de drets. Fent especial èmfasi en la incidència i la sensibilització en matèria d’accessibilitat universal dels recursos ja existents.
  3. Creació d’un espai d’elaboració de productes de suport i de tecnologies dirigides a potenciar l’autonomia personal. Començant per recursos de creació manual i d’ autofabricació tecnològica gràcies al 3D, formant-nos i creant sinergies amb voluntariat que ens permeti avançar i que siguin socialment responsables.

El resultat final que es pretén aconseguir és que, a través de la millora de la seva autonomia personal, s’aconsegueixi una vida més autònoma a les persones amb discapacitat del Baix Maestrat aconseguint per a si mateixes les millors opcions i els millors recursos de suport i que resta de població conegui i sigui molt més conscient de la realitat a què s’enfronten les persones amb discapacitat a l’hora d’intentar portar una vida tan autònoma i normalitzada com sigui possible.

Hola, com et podem ajudar?